Mobiltumörstudien bevisar inget – allvarliga brister

Den sk ”Interphonestudien” som den 17 maj refererades i DN, Ny Teknik, Aftonbladet, Expressen, GP mfl, med slutsatsen att mobiltelefoner inte medför ökad cancerrisk är otillförlitlig på grund av allvarliga fel i upplägget. Studiens brister är så allvarliga att studien inte kan tas som bevis för att mobiltelefoner är ofarliga. Detta rapporterar en oberoende gransking av studien som signerats av 50 experter.

Brister i studien som medför underskattning av tumörrisken

  • Användare av trådlösa telefoner registrerades inte som exponerade trots att trådlösa ger en exponering av samma storleksordning. Detta innebar att användare av trådlösa telefoner som fått hjärntumör klassats som ”icke exponerade”. Detta fel vållar en kanske betydande underskattning av tumörisken eftersom trådlösa telefoner är mycket vanliga.
  • Man uteslöt folk som dött av hjärntumörer eller var för sjuka för att intervjuas.  Kanske motiverade man det med att mobilanvändningen inte kunde kartläggas i detalj i dessa fall. Men i troligen alla sjukjournaler på folk som har hjärtumörer finns det uppgifter om mobilanvändning – det är en rutinfråga idag. Man borde ha läst deras journaler och redovisat dem som en grupp som inte direkt kunde intervjuas i stället för att inte alls redovisa dem. Följden är en kanske betydande underrapportering av de fall som egentligen fått hjärntumörer av mobilstrålning.
  • Man inkluderade folk som man vet löper mycket mindre risk, nämligen de som använt mobiltelefonen så lite som 2-3 år. Ändå är det känt att det tar 10-15 år att utveckla en hjärntumör vid exposition. Detta ger en kraftig utspädningseffekt som snedvrider riskstatistiken.
  • Barn och ungdom har uteslutits ur studien trots att de har en särskilt hög risk för att utveckla hjärntumörer pga mobilstrålning enligt oberoende studier. Detta bidrar också till en väsentlig underskattning av risken.
  • Bortfallsprocenten var mycket hög, 41% vid rekrtyteringen av deltagare. Ingen vetenskaplig tidskrift har hittills accepterat en studie med så stor bortfallsprocent efter som det gör resultaten mycket otillförlitliga (erfenheten visar att stora bortfall kan skapa en avsevärd snedvridning av resultatet).

Detta är några av de viktigaste allvarliga bristerna som ger en missvisande bild av risken att få en tumör, mer om detta här.

Oberoende granskning förkastar studien

En ingående oberoende granskning har rapporterat dessa fel och rapporten har signerats av ett 50-tal experter på området. Man anför misstanken att teleindustrin ligger bakom denna snedvridning av resultaten och ber pressen göra en ingående granskning för att utreda vem som av allt att döma påverkat utformningen av studien så att den ger en missvisande positiv bild.

Man nämner även en undersökning som fann att ingen av de studier som mobiltelefonindustrin finansierat fann signifikant ökad risk för tumörer.Samtliga oberoende studier fann däremot en ökad tumörrisk, mer om detta här. Detta resultat tyder på att ingen studie som helt eller delvis finansierats av mobilindustring kan anses vara tillförlitlig. Föreliggande studie synes ytterligare stärka den misstanken.

Flera starka studier har påvisat ett klart samband med tumörer

Samtidigt påpekar rapporten att det finns flera starka oberoende studier som påvisat ett markant samband mellan mobilanvändning och hjärntumörer i tillägg till de många laboratoriestudier som påvisat skadliga effekter av mobilstrålning.

Slutsats

De påvisade bristerna är av så elementär karaktär att man torde inte behöva vara forskare för att förstå att man inte kan gå tillväga på det sättet för att få en rättvisande bild av riskerna.

Det ter sig högst osannolikt att alla dessa forskare var så inkompetenta att de inte insåg att dessa fel skulle göra studien otillförlitlig.

Olyckliga förbiseenden vore en alternativ förklaring, men det är anmärkningsvärt att samtliga fel råkade snedvrida resultatet i samma riktning. Därtill torde förbiseende vara högst osannolikt eftersom ett betydande antal kompetenta forskare deltog och man granskar och diskuterar alltid upplägg noga innan man startar forskning.

Det förefaller betydligt sannolikare att den snedvridande uppläggningen skapats avsiktligt på samma sätt som uppenbarligen skett  i andra mobiltumörstudier som helt eller delvis finansierats av mobilindustrin. Samtliga dessa har rapporterat att mobiltelefoner inte medför signifikant risk för hjärntumörer i motsats till oberoende studier där merparten funnit en ökad risk, i en del fall i betydande grad (se tex  ”Mobile Phone Safety”).

Med andra ord finns det anledning att misstänka att detta är ännu ett fall av den forskarkorrumption som numera är ett betydande problem.

Modern corporate propaganda involves purchasing scientific opinions and planting them in scientific journals (without, of course, mentioning the money connection to the corporate benefactor).”

Källa: ”Trust Us, We’re Experts – How Industry Manipulates Science and Gambles With Your Future”, Sheldon Rampton and John Stauber.

Råd för bedömning av forskning i fall där storföretagsintressen är hotade

Om merparten av oberoende forskning indikerar att en produkt är skadlig medan forskning som storföretagen helt eller delvis finansierat rapporterat motsatta resultat finns det anledning att misstänka att de senare är pseudovetenskaplig propganda utförd av köpta forskare.

Källor:

TILLÄGG:

Två interphoneforskare varnar för ökad tumörrisk

(Januari 2011 )

Två internationellt ansedda israeliska forskare Elizabeth Cardis och Siegal Sadetzki som deltog i interphonestudien har konstaterat att de flesta deltagara hade använt mobiltelegoner för kort tid för att hjärntumörer skall hinna utvecklas (précis som vi påpekat ovan). De fann att när man uteslöt dem som använt mobiltelefoner kortare tid än 10 år, så framträdde en tydligt ökad förekomst av den elakartade hjärntumören gliom.

På den grundvalen har de gått ut med en rekommendation att använda SMS, handsfree och högtalartelefoner för att minska risken.

Källa: Powerwatch: http://www.powerwatch.org.uk/news/20110128_cardis_sadetzki.asp

OBS! ”Gilla” denna blogg i Facebook om du vill sprida kännedom om den, se högermarginalen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: