Ögonbesvär av laserpekare? Läs detta

Har du fått ont i ögat eller andra besvär av laserpekare? Eller känner du någon som fått det? Läs då vidare.

Ögonskador av laserpekare tas inte på allvar

Ögonläkare brukar ignorera skadade även om man fått betydande besvär med smärtor och ljuskänslighet. Orsaken är att det ofta inte blir synliga ögonförändringar och att läkarna felaktigt tror att laserpekare inte kan skada.

Förlorade i domstol

Ett fall som jag hade kontakt med gick till domstol och förlorade, trots att han hade objektiv ögonförändring. Orsaken var att domstolen fann att det inte är bevisat att laserpekare kan ge ögonskada.

Faktum är ändå att denna tidigare helt synfriska person haft betydande synbesvär i åtminstone cirka 2 år sedan händelsen (har inte följt upp fallet längre).

Aktion för att laserpekarskador skall tas på allvar

Jag har erfarenhet av en del fall som inte tagits på allvar och har förlorat ekonomiskt genom sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga efter att ha utsatts för laserpekare. Så detta är inte en bagatellartad fråga.

Bidra genom att svara på enkät

Många har blivit utsatta. Min bloggsida om råd vid laserpekarskada har haft över 8000 besök sedan 2009. Nu vill jag lyfta fram saken med de skadades hjälp genom att påvisa att många har fått ögonbesvär av laserpekare. För detta ändamål har jag skapat en ”Enkät om laserskador”. Det vore mycket värdefullt om du som fått besvär av laserljus fyller i den.

Teori

Jag har en teori om varför man kan ha besvär fastän ögonläkare inte finner förändringar i ögonbotten, se Ögonskada av laserpekare  möjlig?

Råd

Jag har även skrivit råd som kan bidra till att skadan läker, se

Råd vid ögonskador av laserpekare

Jaan Suurküla, leg läk

Ögonskada av laserpekare möjlig?

[Senast uppdaterad 8 jan 2015]

Har ögonläkare missat något?

Studier på djur och människa har inte funnit skador i näthinnan av svaga såkallade pek-lasrar såvida man inte stirrar in i dem. Ändå har jag fått flera meddelanden från tidigare helt friska personer som fått betydande ögonbesvär efter ett enda ögonblicks exposition. Eftersom det saknats synliga förändringar i ögat har ögonspecialisterna ignorerat dessa besvär och har påpekat att expositionen varit för liten för att vara skadlig.

Det finnns skäl att misstänka att ögonspecialisterna har fel. 

Problemet tycks inte vara obetydligt. Mitt inlägg ”Råd vid ögonskada på grund av peklaser” har haft över 4500 besök sedan 2009 utan att jag gjort någon reklam för sidan. Därför har jag funnit anledning att tänka lite närnare på saken.

Genomgående samma symptommönster

Ögonläkarna hittar inget onormalt, men tidigare helt synfriska personer har fått påtagliga ögonbesvär som började just efter ett ögonblicks exposition för laserpekarljus. Ofta har det förekommit en större eller mindre nedsättning av synskärpan. Besvären har varit av den art som förekommer vid inflammation i senhinnan (sk sklerit).

Hypotes

Till skillnad från starkare lasrar kan laserpekare orsaka en inflammation som endast sitter under näthinnan, troligast i senhinnan (scleran), se figuren. Denna täcks av den pigmentrika åderhinnan. Detta skulle förklara varför den inte syns några näthinneförändringarvid sedvanlig ögonbottenundersökning. Bilden visar ögats olika delar med näthinnan förstorad längst ner:

Källa: Ekholmsskolans specialarbete om ögat, http://home.swipnet.se/~w-81812/arbeten/ogat.html

Källa: Ekholmsskolans specialarbete om ögat, http://home.swipnet.se/~w-81812/arbeten/ogat.html

Laserljuset framkallar sk lipidperoxidation, en process där kemiskt aggressiva s.k. fria radikaler orsakar en ihållande lågintensiv ”präriebrand” som vållar en inflammation i den skadade vävnaden. Vetenskapliga studier har bekräftat ett samband mellan fria radikaler (oxidativ stress) och inflammation, se i referenslistan nedtill, Ryan, SJ (2013).

Varför sker ingen synbar inflammation i näthinnan vid exposition for laserpekare? Jag tror det beror på att i själva näthinnan finns det kraftfullt skydd mot fria radikaler i form av kroppsegna antioxidanter (kraftfulla enzymer som superoxidmutas mfl, se ref Cabrera MP (2011). Deras syfte är att skydda näthinnan för skador från de fria radikaler som bildas genom den ultravioletta strålningen från solen (även glaskroppen har en betydande antioxidativ kapacitet, se ref Berra A, (2002). Antioxidanterna i näthinnan är troligen även tillräckliga för att neutralisera den skadliga energin från svaga lasrar varför det inte uppstår någon synbar inflammation där.

Vanligt ljus tränger inte längre ned än i åderhinnan, som ligger under näthinnan. Den innehåller rikligt med pigment som absorberar ljuset och där finns ett antioxidantiaskydd som tar hand om de fria radikaler som inte neutraliserats högre upp.  Däremot finns det obetydligt eller inget skydd mot fria radikaler i  senhinnan, som ligger under åderhinnan, dels för att det inte behövs eftersom de fria radikalerna tagits hand om i skikten ovanför och inte minst för att den har mkt mindre blodförsörjning och ämnesomsättning.

Laserpekarljus är däremot intensivare än vanligt ljus, och kan därför troligen tränga ner i senhinnan.

I så fall är det tänkbart att det kan uppstå en friradikalskada med inflammation i senhinnan, såkallad sklerit, till följd av laserpekarexposition, trots att näthinnan och åderhinnan inte skadats.

Skleritens karakteristiska symptom är:

 • djupliggande, molande värk i ögat
 • betydande ljuskänslighet
 • nedsatt synskärpa

Detta är precis samma symptom som personer med besvär efter laserpekarexposition genomgående rapporterat.

Eftersom laserljuset är av låg intensitet, är det troligt att inflammationen blir lågaktiv, tillräcklig för att vålla besvärande symptom, men inte tillräcklig för att, vid oftalmoskopi (ögonbottenundersökning), synas i ovanliggande skikt, inklusive näthinna och åderhinna.

Min hypotes innebär sammanfattningsvis att laserpekarljuset, till skillnad från vanligt ljus, kan tränga ner under näthinnan i tillräcklig grad för att vålla inflammation i senhinnan, såkallad sklerit. I näthinnan uppstår ingen skada eftersom antioxidantiaskyddet är starkt. Men i senhinnan finns det betydligt mindre av antioxidanter och därför kan samma laserenergi som inte vållade skada högre upp, orsaka inflammation här. En lågaktiv inflammation i senhinnan är inte synlig vid ögonbottenundersökning eftersom senhinnan är dold under den pigmentrika åderhinnan.

Detta skulle förklara varför det kunnat uppstå ögonbesvär av exposition for laserpekare utan att det förorsakat synbara förändringar i näthinnan.

Kanske behöver säkerhetsklassningen revideras?

Om denna hypotes bekräftas, innebär det att det finns anledning att revidera säkerhetsnivåerna för laserpekare. Redan de upprepade incidenterna med påtagliga ögonbesvär efter ett ögonblicks exposition för svag laser ger anledning att ifrågasätta nuvarande säkerhetsklassning. Nu tillåts de svagaste klass III (3R) lasrarna för allmänt bruk utan tillstånd. Detta kan behöva revideras om hypotesen bekräftas.

Principen borde vara ”safety first”. Därför borde även klass 2 lasrar, som redan nu erkänns som potentiellt ögonskadliga, ej tillåtas för allmänt bruk. Så är fallet i England där man inte ser någon anledning att ta några risker alls,  se ”Gröna lasrar måste stoppas nu”.  

Referenser

Berra A, et al. Age-related antioxidant capacity of the vitreous Arch Gerontol Geriatr. 2002 May-Jun;34(3):371-7.

Cabrera MP, Chihuailaf RH. Antioxidants and the integrity of the ocular tissues. Veterinary Medicine International Volume 2011, Article ID 905153

Ryan SJ. Oxidative injury to the retina.  Retina 5th edition published by Elsevier 2013

 Mer om laserkador:

Råd vid ögonskador av laser

Vill tacka ögonspecialisten, Dr Lazlo Fekete i Göteborg, som granskat denna text och finner hypotsen plausibel.

//

Gröna lasrar måste stoppas nu

Jag har länge hävdat att det är orimligt med myndighternas liberala policy beträffande gröna lasrar. Se ”Stoppa genast klass 3 lasrar..” (publicerat 2009) .

Det är glädjande att professor Björn Tengroth ryter till, se ”Nätsäljare slår mynt..”.

De borde stoppats för länge sedan med England som förebild, där man till och med förbjudit ännu svagare lasrar (Klass 2).

Tillägg

Det är glädjande att from 1 jan 2014 har lagen skärpts så att man måste ha tillstånd för att köpa, inneha, använda, låna ut, sälja, tillverka eller införa starka laserpekare till Sverige (laserklass 3R, 3B eller 4). Den nya bestämmelsen säger att ”Tillstånd kommer endast kunna ges för vissa godtagbara ändamål varför tillståndskravet i praktiken utgör ett indirekt förbud för allmänheten”.

Hovrättens har nyligen utfärdat en dom, som innebar att man inte godtog påtagliga besvär som uppkom i direkt anslutning till peklaserexposition (fallet Henrysson, se nedan).  Rättens motivering att det inte går att bevisa att skadan vållats av lasern är dubiös. Dels är skadan precis av den art som vållas av laserljus och dels fick Henrysson akuta symptom direkt efter expositionen medan han inte haft ögonbesvär tidigare.

Henrysson har skrivit till denna blogg och i detalj berättat vad som hände,  klicka här och min kommentar här.

Fakta och råd:

Stoppa genast klass 3 lasrar effektivt!

Nu räcker det! Det behövs en skarp och entydig markering från lagstiftarna i stället för nuvarande luddiga formulering av lagtexten.

Flera poliser har fått ögonskador rapporterar DN  idag och även tidigare.  Enligt Aftonbladet har under detta år 85 poliser beskjutits med grön laser.

Dessa lasrar fyller ingen vettig funktion för lekmannen, och det är oroväckande att oansvariga personer missbrukar dem i växande utsträckning.

I Australien har man nyligen stiftat en lag som kan ge upp till 14 års fängelse åt den som  bär en laser av klass 3 eller klass 4 utan tillstånd eller giltigt skäl, se Ny Teknik: ”Laserpekare förbjuds..”.

I Storbrittanien har man förbjudit försäljning av allt utom ljussvaga laserpekare (klass 1) till allmänheten med följande motivering.

”Such devices are too powerful for general use as laser pointers and present an unacceptable risk in the hands of the consumer because they may cause eye injury in normal reasonably foreseeable use.”

Det är oacceptabelt att svenska myndigheter ligger fyra år efter Storbrittanien i detta avseende. Det är uppenbart att det fordras en mycket tydlig och bestämd signal grundad på strängare regler och större restriktivitet.

Eftersom klass 2 lasrarna inte är helt  ofarliga och inte fyller någon rimlig funktion torde det finnas goda skäl att följa Storbrittaniens policy att stoppa även dem.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger

”det är olagligt att inneha och använda starka laserpekare på allmän plats och skolgårdar utan tillstånd”.

Men detta är en aldeles för liberalt formulerat.

 • Man tillåts tydligen att använda dem på ”icke allmän plats” och det ger utrymme för folk att hävda att dom trodde att det inte var allmän plats man använde dem på. Begreppet ”allmän plats” är dessutom bristfälligt definierat enligt en utredning om bygglov (Får jag lov?: om planering och byggande : slutbetänkande).
 • Dessutom kan man hävda att man inte äger den och kan, om begreppet ”inneha” = ägande (vilket är den gängse definitione), komma undan genom att förneka att man äger lasern.

Detta är en alldeles för ”mjuk” och luddig skrivning. För att folk skall förstå allvaret i detta, behövs en entydig och stark lag utan några som helst kryphål.

Straffnivån måste vara hög eftersom folk kan bli invalidiserade för livet av dessa lasrar. Vållande av sådan skada uppfyller definitionen på grov misshandel och kan därmed beläggas med fängelsestraff. Detta måste myndigheterna göra klart för allmänheten.

Uppdatering jan 2014

Det är glädjande att fr.o.m. 1 jan 2014 har lagen skärpts så att man måste ha tillstånd för att köpa, inneha, använda, låna ut, sälja, tillverka eller införa starka laserpekare till Sverige (laserklass 3R, 3B eller 4). Den nya bestämmelsen säger att ”Tillstånd kommer endast kunna ges för vissa godtagbara ändamål varför tillståndskravet i praktiken utgör ett indirekt förbud för allmänheten”.

Jag anser dock bestämt att det finns anledning att ifrågasätta även klass 3A lasrar. På grund av bristfälliga diagnostikmetoder har man inte kunnat finna ögonskador av dessa, men flera fall har ändå fått betydande ögonbesvär med symptom tydande på senhinneinflammation, s.k. sklerit. Se inlägget:

Ögonskada av laserpekare möjlig?

Råd vid ögonskador av laserpekare

[Senast uppdaterad den 28 jan 2017]

De över 8000 besöken vid denna sida sedan dec 2009, tyder på att många kan ha fått besvär trots att ögonläkare och laserförsäljare påstår att de är oskadliga, se även inlägget Ögonskada av laserpekare möjlig?. Jag undrar nu hur många av besökarna själva haft synbesvär av laserpekarljus eller är oroade efter exposition. Var snäll och fyll i denna korta enkät:

Med min bakgrund i integrativ medicin (en kombination av alternativ medicin och modern medicin) vill jag ge några tips som kan rädda din syn om du blivit utsatt för en laser. Jag har funnit det befogat eftersom ögonspecialisterna inte brukar ställa upp.

Först en kort förklaring av skadans natur för att du skall förstå mina råd:

Vad händer vid laserskada?

Laserljus kan orsaka en bildning av fria radikaler, kemiskt aggressiva ämnen, som ger upphov till vävnadsskadande kedjerejaktioner, en slags ”prärieband” i ögonbotten (se fotnot ”Friradikalskada”). Skadans allvar beror på hur lång tid du utsattes för strålen och hur nära du var. Men pga laserljusets natur kan man vara rätt långt borta och ändå få en skadlig stråldos.

”Präriebranden” kan i värsta fall, om man tittat rätt in i lasern, medföra en besvärande form av lokaliserad blindhet i den del av näthinnan, gula fläcken, som svarar för synskärpan. När den är förstörd, kan man få svårigheter att tex läsa text. Oftast hämtar sig ögat om det varit en mycket  kort exposition, men det kan dröja månader. Dessbättre kan du göra en hel del för att befrämja läkningen.

Symptom

Typiskt är att man direkt efter att ha utsatts för strålen får en smärta i ögat som övergår i molande värk. Synskärpan kan minska. Ögat kan bli ljuskänsligt.

Om du fått sådana besvär vore det mycket värdefullt om du ville fylla i en enkät om dina besvär för du bidrar då till att uppmärksamma problemet.

Råd till dig som fått smärtor i ögat eller synstörning av laserpekare

Först och främst måste du alltid söka ögonläkare för undersökning. I lättare fall hittar ögonläkarna ingenting trots att man har smärtor i ögat och ökad ljuskänslighet. Dessa symptom tyder på att du troligen ändå har en skada (se ”Ögonskada av laserpekare möjlig?”) och följ därför råden nedan. I svårare fall kan det uppstå blödning med näthinneavlossning, och det fordrar speciell behandling som bara ögonspecialister kan göra. Men även i sådana fall är det värt att följa nedanstående råd. Läs även mina svar på läsarfrågor nederst.

För att stoppa den massiva bildningen av fria radikaler som lasertstrålen framkallar, sk ”Peroxidation” (se fotnot), är det lönt att  tillföra rejält med  antioxidanter, som har förmåga att begränsa peroxidationsprocesserna:

Antioxidanter

 • C-vitamin. Har flyttat upp detta i toppen på listan för att vitaminet enligt nya rön spelar en viktig roll i ögats antioxidantiaskydd. Dessutom är det lätt att få tag på och är mycket snabbverkande. Om du är i riskjobb, tex polis, ha alltid med dig en tub vattenlösligt C-vitamin (1000-milligrammare bäst).  Om du blivit utsatt för laserljus ta vitaminet så fort som möjligt och i så hög dos som kroppen kan tillgodogöra sig – när denna dos överskrids,  utsöndras vitaminet genom tarmen  vilket kan vålla lite tillfälliga smärtor i magen eller mild, helt ofarlig och snabbt övergående lös mage. Testa fram maxdosen enligt anvisningarna fotnoten nedan (se ”Testning av C-vitaminbehovet”. Håll C-vitamindosen strax under denna dos och fördela den över minst 4 ggr dagligen eftersom intaget C-vitamin snabbt förbrukas. Efter att du testat hur mkt du behöver, är det praktiskt att använda C-vitamin med fördröjd absorbption (slow/sustained release), som tas upp gradvis och säkrar en jämn nivå i blodet. Den behöver du inte ta mer än 2-3 ggr dagligen beroende på sorten. Ofta kan man behöva 1-4 gram eller mer per dag, och det flerdubbla vid stress eller sjukdom. Men börja med vanlig C-vitamin, tex brustabletter för att snabbt få upp koncentrationen till maximala möjliga nivå.  Men var noga med att kontrollera att de inte innehåller Aspartam (ett syntetiskt sötningsmedel, se Till Livsmedelsverket: stoppa aspartam). Se även fotnot om C-vitaminets säkerhet.
 • Astaxanthin har enligt nya rön befunnits vara den kanske mest kraftfulla naturliga antioxidanten för ögonen (finns i vissa alger och krill). Den är drygt 60 ggr kraftfullare än C-vitamin och omkr 15 ggr kraftfullare än E-vitamin. Den har även god antiinflammatorisk effekt, vilket är värdefullt vid laserskador. Till skillnad från flera andra antioxidanter, kan den korsa blod-hjärn-barriären, vilket fordras för att nå näthinnan. Den har inga kända biverkningar. För att få tillräckligt höga koncentrationer räcker det inte att äta alger, utan man behöver ta kosttillskott. Vanlig rekommendation är 6-8 mg, men erfarenheter tyder på att 20-50 gram kan tolereras utan synbara biverkningar. I akut skeda är det lämpligt att ta hög dos. Om du har hög expositionsrisk, tex som polis, är det en god idé att ha lite Astaxanthin med dig i arbetet och ta en hög dos, minst 10 och gärna 20 mg snarast efter exposition.
 • Lutein. Detta är en verksam peroxidationshämmare. Lutein har visat sig spela en särskilt stor roll i ögonen. Goda källor är ägg, broccoli, zuccini, spenat, gröna ärtor, brysselkål (även majs är rikt på det, men det har andra effekter som inte är så önskvärda vid ögonskador). Vid ögonskada, eller om du är utsatt för risk, kan det vara värt att ta lutein i form av ett kosttillskott. Minst en sort bland dessa är kombinerad med blåbärsextrakt (se även Anthocyanin nedan), en kraftfull antioxidant som av gammal hävd ansetts ha goda effekter på ögonen (vilket modern forskning bekräftat), Googla så finner du den.
 • E-vitamin. Det är en viktig komponent i skyddet mot peroxidationsprocesser. Det E-vitamin som mest säljs är alfa-tokoferol, som har visat sig ibland ha negativa effekter.  Det är tillrådligt att använda naturligt preparat.  De två bästa är Palmolja och Vetegroddoljekapslar. De innehåller flera av de naturliga e-vitaminkomponenterna (alfa, beta, gamma och delta- tokoferoler och tokotrienoler). Palmolja är särskilt rik på alla 8 former av E-vitamin, och finns, liksom vetegroddolja i hälsokost affärer.
 • Selen. I sig är selen inte en antioxidant, men den är nödvändig för att en mycket viktigt enzym (glutationperoxidas, GPX) när det gäller att stoppa ”präriebranden” i ögat , skall kunna fungera. Samverkar med E-vitamin.  Svenska jordar är selenfattiga. varför det finns risk att du har selenbrist. Som förebyggande åtgärd bör du ta minst 150 microgram dagligen och gärna mer. Den övre säkra gränsen är 400 mcg, men det har diskuterats om den skall höjas till 600 mcg.
 • Curcumin. Detta gula färgämne i gurkmeja har visat sig ha en kraftfull antioxidativ och peroxidationshämmande effekt. Samtidigt dämpar den inflammationer effektivt (laserskadan vållar en lokal inflammation i ögat). Det finns ett flertal preparat på marknaden. Theracurmin och Curamed har dokumenterat hög biotillgänglighet (theracurmin tycks vara ett strå vassare) ,  men jag vet inte  om de finns i Sverige. Om inte,  så finner du dem på AMAZON.co.uk.  Det kan behövas gramdoser för att dämpa inflammationen. Eftersom medlet är helt oskadligt behöver du inte tveka med hög dosering. Curcumin stimulerar även bildningen av de mycket viktiga kroppsegna antioxidanterna. Tills du fått tag på nämnda medel, ta 1 tesked av kryddan 3 ggr dagligen. För att den skall aborberas behöver man lösa gurkmejan i en tesked matfett, smör eller olivolja,  tillsammans med ett par tsk hett, men inte kokande vatten. Curcumin tål inte mer än omkring 70° C. Max hett kranvatten brukar ligga under 70. Använd absolut inte i ”lätta” omättade oljor (som finns i diverse matoljor och i tre ess, bregott etc) för de bildar lätt fria radikaler. Lägg till en nypa svartpeppar innan du hettar upp. Den innehåller ett ämne som kraftigt ökar biotillgängligheten.
 • Anthocyaniner. Det har rapporaterats ha en starkare antiperoxidativ verkan än C-vitamin (vetensk referens). Det är färgämnet i blåbär, och finns även främst i björnbär, röda krusbär, tranbär,  lingon, röda vindruvor, jordgubbar o rödkål. (källa). Berika din kost med några av dessa, tex i form av juice.
 • Andra antioxidanter. Ta antioxidantiarika bär, frukter och grönsaker. Jag återkommer med detaljer.

Läkningsbefrämjande medel

 • A-vitamin i form av retinol/retinylpalmitat, inte beta-karoten, är  mycket viktigt för ögats näthinna som kan bli skadad av laserljus. Det har ansetts vara sällsynt med brist, men det finns rön som tyder på att behovet för optimal hälsa är mycket större än man hittills trott. Därför har jag postat ett speciellt inlägg om A-vitamin, se Vårt behov av A-vitamin är större än vad man trott. Läs den och skaffa definitivt A-vitamin!
 • Omega-3-fettsyror.  OBS – ta endast i läkningsskede!I synnerhet fettsyran DHA förekommer i hög koncentration i ögat och är uppenbarligen viktig för ögats funktion och troligen för läkning av ögonskdor (vetensk. källa: ”Effects of Omega-3 Fatty Acids on Eye Health”). Tyvärr har forskningen inte hunnit långt på detta område varför dess roll i ögat inte är klarlagd. Men eftersom Omega3 ingår som en viktig, aktiv komponent i cellväggarna, är det troligen viktigt att vara välförsedd för att läkning skall kunna ske. Det är fullt klart att vår moderna kosthållning har medfört att många har brist på Omega-3 (om man inte ofta äter fet fisk). Det är mkt viktigt att du först får stopp på den akuta inflammationen med hjälp av rejäla doser med ovannämnda antioxidanter enl ovan. Omega3-fettsyrorna är nämligen mycket lättoxiderade och kan tänkas göra ont värre om man tillför dem i större mängd när ”präriebanden” inte är släckt. Börja först när symptomen har lagt sig om du då har kvarstående synstörning. Använd ett välkänt märke eftersom det är stora kvalitetsskillnader mellan olika preparat beträffande hållbarhet och renhet från de miljögifter  som kan accumuleras i oljan. Exempel på bra preparat är Eskimo3 och Pikasol (det kan finnas fler, men jag har bara haft tid att kontrollera dessa).

Bidra till att saken tas på allvar

Innan du läser vidare vore jag tacksam om du ville besvara en enkät – ”Ögonbesvär av laserpekare – läs detta”.

Syftet är att övertyga om att detta är en sak som behöver tas på allvar. I dagens läge har du inga chanser att få rätt i domstol pga man förnekar att skador kan uppstå.


Läkningsbefrämjande behandling

Livsstilsåtgärder

 • Undvik stekt, grillad och friterad mat. Den är rik på fria radikaler som bildas vid upphettningen. Allt som är brunt och bränt innehåller mycket fria radikaler – inklusive en ordentligt brun toast.
 • Minimera eller sluta helst med rökning och undvik rökiga miljöer. Rökning ger upphov till betydande mängder fria radikaler.
 • Undvik alkohol. Det ger likaså upphov till fria radikaler, naturligtvis ju större mängden är. Men det är bäst att undvika helt inte minst för att vissa människor bildar lättare fria radikaler än andra av alkohol och varför utsätta sig för något som både är umbärligt och ohälsosamt. Här gäller det ju att på alla sätt optimera förutsättningarna för läkning.

Prevention

Antioxidantiaskydd. Eftersom skadan vållar kraftig fri-radikalbildning är det värdefullt för dig som är utsatt för skaderisk att vara rejält mättad med antioxidanter, samma som ovan. Jag tror det finns goda grunder att anta motståndskraften mot skada därigenom väsentligt ökar. Om du är i riskzonen för laserexposition i jobbet bör du främst ta 6-8 mg Astaxanthin dagligen. Upprätt god C-vitamin-mättnad genom att testa som beskrivits ovan. Särskilt om du har stressigt jobb är det viktigt att ta detta vitamin dagligen eftersom behovet av detta livsviktiga vitamin ökar kraftigt vid stress, se även fotnot nedan.

Laserskyddsglasögon. För poliser i tjänst kan det vara lönt att använda sådana i risksituationer.

Solglasögon med effektivt ultraviolett-filter. Det ultravioletta ljuset från solen kan likaså vålla bildning av fria radikaler i ögonen.

Använd alltid solglasögon med UV-filter när du är i solen sommartid. Köp inte billiga solglasögon, de saknar UV-skydd i allmänhet. Bäst är sådana solglasögon som skyddar för ljus från sidorna. Nedan några exempel på hur de bör se ut:

”Roll-up Sunglasses”. Hoprullningsbara och oömma, därför lätta att ha med sig. Gott skydd för sol från alla håll. Klicka på bilden för länk. Vet ej om de finns i Sverige än, men kan beställas genom Amazon.com.

Bra sidoskydd. Används av skyttar. Klicka på bilden för info.

Det är säkrast att undvika att resa till fjällen eller till sydliga och soliga nejder så  länge du inte återfått normal syn. Men ibland när Ozonskiktet är tunt kan det vara starkt UV-ljus var som helst i Sverige. Kontrolla alltid SMHI-s UV-index om du planerar att gå ut en solig dag. Om indexet är högre än 5, är det bäst att undvika att vara utomhus. Observera att även i skuggan utomhus exponeras man för UV-ljus (omkr 70% av intensiteten vid direkt exposition för solen).

De UV-skyddande solglasögonen är inte hundraprocentiga varför det är tillrådligt att minimera skadlig strålning vid högt UV-index när du är i läkningsskedet.

Frågor från läsare

Har lämnat en hel del matnyttiga svar på frågor från folk med skador. Dessa finner du längst ner på sidan.

Fotnoter


Friradikalskada:

Använding av en terapeutisk laser för ögonbehandling har vållat skador i hornhinnan, se t.ex. Oxygen free radical damage in the cornea after excimer laser therapy.

Peroxidation:

När fria radikaler bildas, ger de upphov till en kedjereaktion, en sk peroxidationsprocess. Den är som en präriebrand som sprider sig i näthinnan. Den kan vålla en betydande vävnadsskada. För att få stopp på den behövs rejäla  doser med  antioxidanter av skilda slag (olika antioxidanter kompletterar varanda).

Testning av C-vitaminbehovet

Testen går ut på att avgöra hur hög dos kroppen kan tillgodogöra sig – när denna dos överskrids,  utsöndras vitaminet genom tarmen  vilket kan vållar mild, helt ofarlig och snabbt övergående lös mage. Testa fram maxdosen genom att ta 1000 mg i timman och notera efter hur många timmar magen blir lös (maxdosen kan variera mellan ett 3-4 gram eller mycket mer hos olika personer och är kraftigt höjd vid stress och infektioner – vid influensa kan den ligga på 50 gram eller mer). ”Åter

C-vitaminets säkerhet

Detta vitamin är helt ogiftigt och våra förfäder kunde bilda det i den egna ämnesomsättningen. Det finns inga vetenskapliga belägg för att c-vitamin vållar njursten (såsom vissa forskare påstått). Tvärtom har stora studier funnit en skyddande effekt och en studie fann att C-vitamin kunde lösa upp njursten.

Människan, vissa apor och marsvin är de enda däggdjur som inte kan bilda C-vitamin själv.

En get med ungefär samma kroppsvikt som en vuxen människa bildar tillexempel omkring 13 gram C-vitamin per dag.  När geten blir stressad eller sjuk bildar den upp till 100 gram C-vitamin om dagen. Andra däggdjur bildar likaså motsvarande mängder per kroppsvikt av C-vitamin. Om C-vitaminet hade varit skadligt och hade kunnat ge upphov till njursten skulle däggdjuren ha varit utrotade för länge sedan pga de njurskador som njursten medför.

Den gen som stimulerar det enzym som fodras för bildning av C-vitamin finns kvar hos människan, men har en defekt som gör att den inte fungerar.

Det är anmärkningsvärt att de djur som kan bilda C-vitamin gör det i så stora mängder. Detta kan tyda på att vi egentligen behöver betydligt mer än det knappt halva gram som de mest generösa rekommendationerna föreskriver. Nobepristagaren Linus Pauling kom fram till att vi behöver minst 3-4 gram per dag och betydligt mer när man är stressad eller sjuk.

Vid stress eller sjukdom ökar C-vitaminbehovet kraftigt. Därför är det klokt att ta C-vitamin dagligen i tolerabel dos om man jobbar i ett stressyrke som tex polis eller pilot (3-4 gram eller kanske betydligt mer kan behövas i synnerhet hos poliser som utsätts för mycket fria radikaler från bilavgaser).


Bidra till att man tar saken på allvar

Hittills ignoreras dessa skador av ögonläkare och åtminstone ett fall som fick rejäla ögonbesvär av laserpekare förlorade i domstol för att ”det finns inga belägg för att peklaser är skadlig”.

Om du fått besvär av laserpekare, var snäll och besvara ”Enkät om ögonbesvär av laserpekare. Detta kan medverka till att ögonläkarna tar saken på allvar.